Follow Tiendientu on Telegram

Illinois xóa bỏ gánh nặng cho các startup cryptocurrency với chính sách mới

Satoshi Nakatomoon 15/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Bộ phận quy định về tài chính của bang Illinois vừa xác nhận các chính sách mới dành cho các công ty tiền tệ số hoạt động trong phạm vi bang.
Vụ Quy chế tài chính hóa – chuyên nghiệp hóa của Illinois (IDFPR) vừa thông báo về một bản hướng dẫn quy định làm rõ: tiền số hóa không nằm trong phạm vi tiền tệ được giải thích và sử dụng trong Luật Chuyển Tiền (TOMA) của bang. Thông báo cuối cùng được công bố khoảng gần sáu tháng sau khi tổ chức này yêu cầu góp ý.
Hướng dẫn cũng làm rõ các hoạt động được xem như là ‘giao dịch tiền tệ’, bao gồm việc giao dịch tiền tệ số hóa với tiền tệ thường thông qua bên thứ ba hoặc máy tự động. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền tệ số có các hoạt động giống với định nghĩa sẽ cần bảo đảm có giấy phép TOMA.
Các hoạt động khác như khi miner nhận được cryptocurrency từ việc xác nhận giao dịch, giao dịch chỉ giữa tiền tệ số với nhau và giao dịch tiền số hóa với tiền tệ thông thường giữa hai bên đều bị loại khỏi danh mục này.
Tuy nhiên, có lẽ đáng chú ý nhất là IDFPR đã chỉ ra rằng các công ty khởi nghiệp có thể sử dụng các khoản tiền ký quỹ là các khoản đầu tư cho phép, lập luận rằng các yêu cầu về vốn trong các loại tiền tệ truyền thống đã áp đặt “gánh nặng gia tăng” lên các công ty nhỏ hơn.
Báo cáo cho biết:

“IDFPR hiểu rằng các yêu cầu dự trữ vốn bằng USD đặt thêm gánh nặng cho các công ty tiền tệ kỹ thuật số và do đó sẽ xem xét dự trữ tiền tệ kỹ thuật số như là một hình thức cho phép đầu tư”.

Ở những nơi khác, IDFPR cho biết họ sẽ cho phép những người tham gia xem xét tiền tệ kỹ thuật số mà họ sở hữu hoặc nắm giữ như là một phần của giá trị thực của họ, mặc dù sự công nhận này không bao gồm bất kỳ loại tiền tệ kỹ thuật số nào được tổ chức thay mặt cho người khác.
 [Nguồn: coindesk- 15.6.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram