Follow Tiendientu on Telegram

Smart Contract – Từ Ethereum đến các hoạt động ngân hàng sử dụng cho Whitepaper

Satoshi Nakatomoon 13/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Với sự đóng góp của Zerado, FinTech Network đã đưa ra một báo cáo về các Smart Contract và làm thế nào chúng có thể cải thiện hiệu quả trong ngành ngân hàng. Các điểm nổi bật của bài báo cáo này là: 

Các Smart Contract nhằm mục đích gì khi cung cấp tính năng bảo mật vượt trội so với luật hợp đồng truyền thống và làm cách nào để có thể giảm chi phí giao dịch và các chi phí hành chính khác.
Các hoạt động của Ethereum là một trong những ví dụ tốt nhất của Smart Contract trong thực tế.
Các Smart Contract có thể có lợi cho các lĩnh vực như thế chấp, thanh toán bù trừ và thanh toán, KYC & trái phiếu.
Có những thách thức gì với khái niệm sai lệch, không linh hoạt, hợp đồng bí mật và thẩm quyền pháp lý có thể cản trở việc sử dụng Smart Contract trong các dịch vụ tài chính.
[news.bitcoin – 13.4.2017] 
ThuyDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram