Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Trung Quốc phát hành đồng tiền kỹ thuật số DCEP

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) gần như sẵn sàng phát hành đồng tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương mới (CBDC) mang tên DCEP. Đây là tên viết tắt của Digital Currency/Electronic Payments – Tiền kỹ Thuật số/Thanh toán Điện tử.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram